Darmowa dostawa od 200,00 zł

Regulamin i Polityka Prywatności

 

 

 ***********************************************************************************************************************************

 

Regulamin Sklepu Internetowego

www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl

obowiązujący do dnia 01-01-2015 r.

********************************************************************************************************************************************************

 

 

 

WPROWADZENIE DO REGULAMINU

 

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.hitec.pl  oaz http://www.peak-nutrition.pl  jest platformą prowadzoną przez: HI TEC NUTRITION sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław, wpisaną do  Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000162750, NIP: 912400507, REGON: 930856020, wysokość kapitału zakładowego 54.000,00 zł

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl   określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym www.hitec.pl  oraz www.peak-nutrition.pl, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym www.hitec.pl  lub www.peak-nutrition.pl , uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 

We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów on- line można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl w następujący sposób:

 • pod numerem telefonu (71) 311 50 17  w godzinach: 7–15 od poniedziałku do piątku  (z   wyjątkiem świąt).
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: hitec@hitec.pl
 • pisemnie na adres: Hi Tec Nutrition , ul. Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław
 • poprzez link https://www.hitec.pl/contact-pol.html

 

Definicje

Sklep - prowadzony przez Hi Tec Nutrition Sp.  z o.o. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.hitec.pl oraz http://peak-nutrition.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konsultant - osoba obsługująca Klienta w Biurze Obsługi Klienta (BOK), porozumiewająca się z konsumentem telefonicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pisemnie;
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące min. do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat;
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Punkt Odbioru  - Biuro Obsługi Klienta znajdujące się przy ul. Wodzisławskiej 6a, 52-017 Wrocław i  prowadzone przez Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.,  w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep;;
PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF;
DRM (Digital rights management) - cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu, niezgodnemu z wolą właściciela praw używaniu danych;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

 

 

I

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl 
 2. Klienci mogą składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl  przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Do przeglądania asortymentu sklepu internetowego hitec.pl/ peak-nutrition.pl oraz składania zamówień na stronie www.hitec.pl/ www.peak-nutrition.pl  niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do Internetu oraz przeglądarką Internetową ( m.in. Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer)
  • aktywne konto poczty elektronicznej
 4. Klient może dokonywać na dwa sposobu:

W tym celu należy uruchomić stronę internetową: https://www.hitec.pl/client-new.php i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta.

 • Bez konieczności rejestracji. Uzupełniając dane adresowe podczas wprowadzania zamówienia.

 

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

 1. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów.

 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest:
 • dodać do koszyka wybrane towary,
 • określić sposób dostawy spośród dostępnych oraz podać adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 • wybrać sposób płatności spośród dostępnych w Sklepie.
 1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączone jest potwierdzenie zakupu.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 5 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze na wskazane konto bankowe lub (za zgodą klienta) pozostawi kwotę nadpłaty na saldzie klienta- do wykorzystania w sklepie www.hitec.pl lub www.peak-nutrition.pl
 3. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
 • anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.

 

 1. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

 

II

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu zmiany statusu zamówienia na „pakowane”. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień" lub poprzez link otrzymany na wskazany w zamówieniu adres mailowy. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej: hitec@hitec.pl  lub telefonicznie.
 2. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy do momentu zmiany statusu na „wysłane” W tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (patrz Dział II pkt 1).

 

III

CENY TOWARÓW

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl :
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zamówienia przy „podsumowaniu zamówienia” i zależne są:
 • od wartości zamówienia,
 • wybranej formy dostawy,
 • firmy realizującej doręczenie,
 • kraju do jakiego przesyła ma zostać doręczona.

 

IV

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ- WYSYŁKA

 

 1. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zamówienia
 2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia, który jest miejscem spełnienia świadczenia.
 3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 4. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 5. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać pod adresem ul Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław w Dni Robocze, w godz. 7-15  po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 7. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy potwierdzenie dokonania zakupu. W przypadku zaznaczenia prośby o wystawienie faktury do zamówienia- faktura zostanie wysłana na wskazany w zamówieniu adres mailowy w przeciągu 14 dni od daty wysłania zamówienia.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

 1. Na terenie Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
 1.  
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS
  • odbiór osobisty z magazynu Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. przy ul. Wodzisławskiej 6a we Wrocławiu
 1. Do krajów Unii Europejskiej i spoza zamówienie może być dostarczone przez

firmę kurierską DPD.

 

V

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ- PŁATNOŚCI

 

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność gotówką przy odbiorze- realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  • przelew bankowy, przelew elektroniczny- realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
  • punktami lojalnościowymi zebranymi na Koncie klienta w ramach programu lojalnościowego prowadzonego na stronie www.hitec.pl
  • innymi formami płatności, które są dostępne w danym czasie na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski realizujemy wyłącznie po przedpłacie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

VI

REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, w wypadku zakupu towarów żywnościowych, gdy Klient nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności niezwłocznie po jej stwierdzeniu, jednak nie później niż:
  • w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego,
  • w terminie 3 dni od otrzymania Towaru - w przypadku Towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania Klienta.
 3. Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości Towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 • W tym przypadku klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:

Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.

ul. Wodzisławska 10

52-017 Wrocław

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

 

VII

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając niżej zamieszczone wypełnione oświadczenie na adres: Hi Tec Nutrition Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 10, 52-017 Wrocław oraz dokonać zwrotu towaru/ towarów do Sklepu.
 2. Zwracane towary muszą być oryginalnie zapakowane, bez śladów użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku,

w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale VIII Zwrot należności Klientom.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

 

VIII

ZWROT NALEŻNOŚCI

 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
  • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny);
  • odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z punktem VII Regulaminu;
  • obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §8 Regulaminu.
 2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy:
 • w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 • w przypadku zapłaty „za pobraniem” lub przy „odbiorze osobistym”, Sprzedawca dokonuje zwrotu na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 • w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
 • w każdej z w/w form płatności zwrot może zostać wypłacony na saldo klienta, gdzie pozostaje  do wykorzystania na zakupy  w Sklepie www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl 
 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

 

IX

USŁUGI NIEODPŁATNE

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  • Prowadzenie Konta Klienta;
  • Newsletter;
  • Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu

Usługi wskazane powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 2. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w Dziale I Regulaminu.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej wiadomości w formie elektronicznej lub na telefon komórkowy wiadomości w formie tekstowej (SMS), zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 5. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności:
  • informację o nadawcy;
  • wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
  • informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Usługa nieodpłatna Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym Konto Klienta publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
 7. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 8. Klient oświadcza, że:
  • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 9. Klient nie jest uprawniony do:
  • zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w Dziale IX danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  • zamieszczania w ramach korzystania z usługi nieodpłatnej o której mowa w Dziale IX powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 10. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług nieodpłatnych treści, które mogłyby w szczególności:
  • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  • pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 11.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usługi nieodpłatnej, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 12. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści.
 13. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 14. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zamieszczanie opinii o Towarach na Stronach Internetowych Sklepu możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na właściwych Stronach Internetowych Sklepu.
 15. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
 16. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

X

DANE OSOBOWE

 

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Hi Tec Nutrition  sp. z o.o.  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep lub partnerów handlowych Sklepu w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie lub u ww. partnerów.
 4. Klienci Sklepu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Hi Tec Nutrition Sp. z o.o.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony hitec.pl oraz peak-nutrition.pl

Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:

 1.  
  • Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  • Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl
  • Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta

Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

 1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem, a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2015 roku do odwołania.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 5. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, gdzie zawsze udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania.

 

 

 

…………………………………, dnia …………………………

 

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY*


Ja niżej podpisany(a):

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………

Kod pocztowy: ………………………

Miejscowość: …………………………………………………………………………………

oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej dnia ……………………… za pośrednictwem

strony www.hitec.pl **/ www.peak-nutrition.pl (**- niepotrzebne skreślić) z firmą:

HI TEC NUTRITION SP. Z O.O.

ul. Wodzisławska 10

52-017 Wrocław

NIP: 912-14-00-507

w związku z zakupem:

Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………………………………

Forma płatności***: gotówka, wpłata na konto/ przelew elektroniczny, płatność za pobraniem (*** - niepotrzebne skreślić)

Bank i numer rachunku klienta: …………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu: ………………………

Jako przyczynę odstąpienia od umowy podaję:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(w przypadku odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny pozostawić pole niewypełnione)

W związku z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży oświadczam, że zwracany towar nie był używany, posiada wszystkie akcesoria/elementy dołączone do produktu oraz zostanie wysłany w oryginalnym opakowaniu. W związku z odstąpieniem od umowy kupna-sprzedaży oczekuję****: zwrotu gotówki – tylko przelew na konto, wymiany towaru na inny model (za ew. dopłatą) (****- niepotrzebne skreślić)

Informacja dotycząca Klienta strony www.hitec.pl oraz www.peak-nutrition.pl :

Dane Klienta: ………………………

nr zamówienia: ………………………

 

 

……………………………………………

                                                                                                                                       (podpis)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) informujemy Państwa, że istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni zgodnie z art. 10 w/w ustawy. Przed dokonaniem zwrotu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.  Niezbędne również będzie wypełnienie formularza oświadczenia odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.

 

 

 

Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixelpixelpixelpixelpixelpixel